Löst och olöst organiskt material bryts ned enzymatiskt till ofarliga substanser inom 48 timmar

FADE – Organiskt material

Det renade organiska materialet, ofta reaktiva fragment, kan bilda nya och stabila föreningar, till exempel naturliga närsalter som är bra för livsformerna i ytjorden.

Nedbrytningsprocessen är mycket komplett under aeroba förhållanden, normalt +85%.

FADEs anaeroba egenskaper utnyttjas vid nitrifiering och denitrifiering samt mineralisering av restsubstanser.

Typiska FADE-tillämpningar

Vattenrening

Återskapar och upprätthåller aeroba och biologiska förhållanden hos damm-, grund- och ytvatten

Avloppsvatten

Minskar torrsubstansen, bryter ned slam, ger låga BOD-, COD-/TOC-värden

Gödselbrunnar

Omsätter organiskt innehåll till närsalter, ingen avgång av ammoniak, minskar odören

Marksanering

Sanering av markföroreningar, oljespill mm.

Biogas och bioetanol

Förbearbetar organiskt material för att höja tillgången av substrat för gas-/alkoholproducerande stammar, skapar anaeroba förhållanden

Massa och Papper

Bryter ned och förebygger biofouling i processer, minskar torrsubstans och fibrer i utgående vatten, upprätthåller aeroba förhållanden

Livsmedel

Minskar torrsubstansen i utgående vatten, bryter ned slam, ger låga BOD- och COD-/TOC-värden

Ett brett spektrum av vattenburna metalljoner binds hårt till en filtermatris, dvs. jonerna tas bort från lösningen.

Ekologisk filtersorbent av emulgerade mineraloljor, animala och vegetabiliska fetter och lösningsmedel i processvatten.