Hem / Teknologi / FADE – Organiskt material

FADE – Organiskt material

FADELöst och olöst organiskt material bryts ned enzymatiskt till ofarliga substanser inom 48 timmar. Dessa, ofta reaktiva fragment, kan bilda nya och stabila föreningar, t.ex. naturliga närsalter för livsformerna i ytjorden. Nedbrytningsprocessen är mycket komplett under aeroba förhållanden, normalt +85% nedbrytning av organiskt material.

FADEs anaeroba egenskaper utnyttjas vid nitrifiering och denitrifiering samt mineralisering av restsubstanser.

Typiska FADE-tillämpningar

Vattenrening

Återskapar och upprätthåller aeroba och biologiska förhållanden hos damm-, grund- och ytvatten

Avloppsvatten

Minskar torrsubstansen, bryter ned slam, ger låga BOD-, COD-/TOC-värden

Gödselbrunnar

Omsätter organiskt innehåll till närsalter, ingen avgång av ammoniak, minskar odören

Marksanering

Sanering av markföroreningar, oljespill mm.

Biogas och bioetanol

Förbearbetar organiskt material för att höja tillgången av substrat för gas-/alkoholproducerande stammar, skapar anaeroba förhållanden

Massa och Papper

Bryter ned och förebygger biofouling i processer, minskar torrsubstans och fibrer i utgående vatten, upprätthåller aeroba förhållanden

Livsmedel

Minskar torrsubstansen i utgående vatten, bryter ned slam, ger låga BOD- och COD-/TOC-värden